ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ชื่อ-สกุล               นายสมพร  เนียมเกตุ
จบการศึกษา        วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
รับผิดชอบงาน     หัวหน้างานอาคารสถานที่
สถานที่ทำงาน     โรงเรียนวัดบางยิ่ว
                             หมูที่ 3  ต. การะเกด   อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 80190
คติ                        ทำวันนี้ให้ดีสุด
ปรัญญา                คิดทุกคำที่พูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิด